ENCANT SUMMER

Group exhibition: (Español) Kaoru Kakimoto - Nuria Teruel - Takeshi Motomiya